Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

โครงสร้างพื้นฐาน อบต.ลาดบัวขาว

การคมนาคม การจราจร
       มีถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 6.00 เมตร จำนวน 1 สาย เป็นถนนสายหลักของตำบล และใช้เป็นเส้นทางสัญจรระหว่างตำบลกับที่ว่าการอำเภอบ้านโป่ง
       การคมนาคมภายในตำบล จะมีถนนทั้งถนนลาดยางและถนนลูกรัง
             


การไฟฟ้า
        ปัจจุบันหมู่บ้านมีไฟฟ้าเข้าถึง จำนวนครัวเรือที่ใช้ไฟฟ้า 2,108 ครัวเรือน
             


การโทรคมนาคม
       มีโทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 50 แห่ง
             


แหล่งน้ำธรรมชาติ
        แม่น้ำแม่กลอง จำนวน 1 สาย


 

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว
หมู่ที่ 4 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
โทรศัพท์ 0-3274-3118
E-mail : saraban@ladbuakhaw.go.th

สำนักปลัด : 0-3274-3118 ต่อ 103
กองคลัง : 0-3274-3118 ต่อ 105

กองช่าง : 0-3274-3118 ต่อ 107
กองการศึกษาฯ : 0-3274-3118 ต่อ 109
โทรสาร : 0-3274-3118 ต่อ 109
งานป้องกันฯ : 0-3274-3118 ต่อ 114 
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ลิขสิทธิ์ © 2560 - 2568 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.